Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI ŽIVÝ JUKEBOX S.R.O – provozovatel www.na-svatbu.cz

I. Úvodní ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů slouží návštěvníkům webových stránek www.na-svatbu.cz       a pro objednání uměleckého výkonu z nabídky služeb společnosti Živý Jukebox, s. r. o., a to:

 1. vyplněním objednávkového online formuláře na výše uvedených internetových stránkách,
 2. telefonicky na čísle +420 604 733 853,
 3. prostřednictvím emailové komunikace s doménou @zivyjukebox.cz
 4. prostřednictvím facebookové komunikace na adrese https://www.facebook.com /zivyjukebox/

 

II. Správce, zpracovatel a pověřená osoba

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Živý Jukebox, s.r.o.., IČO: 03570690, se sídlem Petržílkova 2262/22, Praha 13, 158 00, (dále jen: „správce“). Zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

 

 1. Správcem osobních údajů a jejich zpracovatelem je tatáž právnická osoba. Osobní údaje je také oprávněn zpracovávat kterýkoli zaměstnanec správce či externí spolupracovník, se kterým má správce uzavřenou smlouvu o poskytování služeb.

 

 1. Jednateli správce a provozovateli jeho webových stránek na-svatbu.cz jsou:

Jan Roušar (Petržílkova 2262/22, 158 00 Praha 13) a

Alžběta Roušarová (Petržílkova 2262/22, 158 00 Praha 13)

Email: rousar@zivyjukebox.cz

Telefon: +420 604 733 853

 1. Oprávněnou osobou pověřenou správcem ke specifickým činnostem souvisejícím se zpracováním osobních údajů, zejména k prevenci incidentů, k zabezpečení zpracování osobních údajů, k řešení stížností a žádostí, ke správě systému a k dalším činnostem, je:

Mgr. Martin Zilvar, LLM

Hnězdenská 767, 181 00 Praha 8

Email: zilvar.martin@gmail.com

Telefon: +420 722 955 477

III. Jaké údaje budou zpracovány?

Zpracovány mohou být tyto osobní údaje:

1) Jméno a příjmení (název obchodní firmy)

2) Adresa trvalého bydliště (sídlo společnosti)

3) RČ/IČ (DIČ)

4) Email

5) Telefonní číslo

6) Cookies

7) IP adresa

8) Foto

9) Video

10) Číslo bankovního účtu

Vždy však bude správce jakožto zástupce společnosti vyžadovat pouze ty osobní údaje, které jsou nutné k tomu, abyste mohli využít našich služeb. S těmito osobními údaji bude oprávněn nakládat pouze správce a v nezbytně nutném rozsahu též zpracovatel. Jiným osobám nebudou tyto údaje za žádných okolností zpřístupněny.

IV. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Tyto osobní údaje bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

 1. pro zasílání obchodních nabídek správce klientovi
 2. pro vyřízení došlých objednávek a komunikaci s klientem
 3. pro zasílání plateb za poskytnuté umělecké služby

Poskytnutí či neposkytnutí Vašich osobních údajů správci je pouze Vaším rozhodnutím. Na základě sdělení těchto osobních údajů bude možné s Vámi uzavřít příslušnou smlouvu o zajištění umělecké produkce.

V. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 10 let. Nejpozději po výše uvedené době správce osobní údaje skartuje a poté vymaže z počítačového softwaru v souladu s dotčenými právními předpisy.

VI. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Vaše osobní údaje budou zpracovány elektronicky prostřednictvím počítačových programů. K zabezpečení vašich osobních dat v našem softwaru používáme moderní antivirové programy.

VII. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobní údajům

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky.

Pro uplatnění svých práv se na správce můžete kdykoli obrátit skrze jeho mailovou adresu.

Na žádosti týkající se uplatnění Vašich práv bude správce reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.

1. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo si u správce vyžádat kopii svých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování.

2. Právo na opravu osobních údajů

Pokud si myslíte, že údaje, které máme o Vás v naší evidenci, nejsou úplné, přesné či pravdivé, kontaktujte nás a my provedeme jejich nezbytnou aktualizaci.

3. Právo na výmaz osobních údajů

Můžete se na nás obrátit v případě, kdy není účel pro zpracování dat zjevný a není tudíž nutné tyto osobní údaje zpracovávat.

4. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Můžete požadovat omezení zpracování Vašich dat z důvodu nepřesnosti či protiprávnosti, ovšem chcete tyto údaje správci zachovat

5. Právo na přenositelnost osobních údajů

6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

V případě takové námitky již nebude zpracovatel dále Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, a to v případě, že máte za to, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel týkajících se  ochrany osobních údajů.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení GDPR.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 20. 5. 2018 a v plné míře nahrazují zásady předchozí.

Zaškrtnutí políčka – vytvořit

K tomu text: V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních ůdajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “nařízení GDPR”), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018,

souhlasím se shromažďováním,  uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.